Kreativitás, problémamegoldás és kritikus gondolkodás az iskolában

Bologna, 2023. 07. 16-22.

Zádori Krisztina

Nyáron egy egyhetes, tanároknak szóló továbbképzésen vettem rész Bolognában az Erasmus+ programnak köszönhetően.

A tanfolyam rendkívül családias, jó hangulatban zajlott: mindössze heten vettünk részt benne. Rajtam kívül még két budapesti tanárnő, egy német, illetve három portugál kolléganő képezte magát tovább, és a véletlen jóvoltából valamennyien bölcsész beállítódásúak (irodalom-, történelem-, anyanyelv- , illetve idegennyelv-tanárok) voltunk, minek köszönhetően szakmai érdeklődésünk, az iskolához, a gyerekekhez, a problémákhoz, illetve a feladatokhoz való viszonyunk igen hasonló volt. Olasz tanfolyamvezetőnk remekül ki is használta a csoportnak ezt az adottságát, és így kellemes hangulatú, szakmailag gyümölcsöző hét napot töltöttünk a tornyok városában.

A gyakorlatorientált továbbképzés során megismertük a 21. századi tanulás összetevőit, a kreativitás, a problémamegoldás és a kritikus gondolkodás legfontosabb elemeit, a formális, nem formális és informális tanulás közti különbségeket, valamint a nem formális oktatás alapvető elveit. A tréner által bemutatott, témához kapcsolódó elméleti ismeretek, legújabb tudományos kutatások bebizonyították számunkra, hogy a kritikus gondolkodás és a kreativitás nem egyszerűen adottság kérdése, hanem igenis fejleszthető.

A 21. századi tanulás elemei

Az együttműködés

Az elméleti tudnivalókat minden esetben számos gyakorlati példa segítségével, hol IKT, hol nem- IKT eszközök használatával, változatos munkaformákban és -módszerekkel sajátítottuk el, mégpedig úgy, hogy pedagógiai tárházunk bővítése közben egymás jó gyakorlatait, a fent említett országok oktatási rendszerét, illetve kultúráját, szokásait is megismertük.

A kreatív gondolkodás jelenetei

Legyünk kreatívak! – Összefoglalás

A tanfolyamnak köszönhetően olyan kreativitást és kritikus gondolkodást segítő IKT lehetőségeket és online platformok használatát sajátítottam el, amelyek fejlesztik a tanulók motivációját, tanórán való aktivitását és együttműködését. Általam korábban nem ismert ilyen lehetőség például az Edpuzzle vagy a Powerpoint karaoke. Külön kiemelném a kollégáim körében is hamar népszerűvé váló Kialo felületet, amely egyrészt kialakítja a diákokban a megfelelő vitakultúra iránti igényt, másrészt nagymértékben hozzájárul az önbizalom fejlesztéséhez, ugyanis segítségével a visszahúzódó, mások előtt önmagukat felvállalni nem merő gyerekek is bátran kibontakozhatnak. Mindemellett pedig megmutatja a tanulóknak az egyes kérdéstípusok közötti különbségeket, általa megtanulhatják, milyen a jó kérdés.

Mi mindent tanultunk?

Egy kis Kahoot

De hasonlóan hatékony, informatikai eszközt nem feltétlenül igénylő módszereket, játékokat is kipróbálhattam a kreativitás és a kritikus gondolkodás előmozdítására. A kooperáció gyakorlása mellett erre nyújt lehetőséget többek között az Edward De Bono nevéhez fűződő „hat gondolkodó kalap” módszer, a „kérdéskörhinta” vagy a képregények feliratozása.

Az új ismeretek és tevékenységi formák mellett arról is megbizonyosodhattam, hogy az általam eddig alkalmazott módszerek is tökéletesen alkalmasak a problémamegoldó készség fejlesztésére, ugyanis a Learningapps, a Wordwall, a Padlet, a Kahoot, a rajzolás vagy gondolatok képekkel történő kifejezése, a Dixit vagy az Activity eddig is tanári gyakorlatom részei voltak.

Kérdéskörhinta

Képregényszöveg

A továbbképzésnek köszönhetően olyan hasznos eszközök állnak rendelkezésemre, amelyek a tanulók ismereteit, érzéseit, esetleges aggodalmait figyelembe véve képesek kritikus gondolkodásuk, problémamegoldó készségük és önbecsülésük fejlesztésére, és alkalmasak arra, hogy a hatékony együttműködés kialakítására motiválja őket. Az idei tanév kezdete óta néhányat ezek közül már sikerrel alkalmaztam is bizonyos általam tanított csoportokban.

A tanultak alapján összeállított óraterv ismertetése

Így elmondhatom, hogy a tanfolyam segítségével jelenlegi munkámhoz és szakmai fejlődésemhez kapcsolódó elméleti és gyakorlati ismeretekkel gazdagodtam, melyek még változatosabb, az élmény alapú tanulásnak még nagyobb teret adó tanórák és tanórán kívüli tevékenységek tervezésére kínálnak számomra lehetőséget.

Az általam megismert tanulási, óraszervezési stratégiákat kollégáimmal szívesen megosztom, akár személyes beszélgetések alkalmával, akár egy külön összeállított módszerlista segítségével, amit aztán feltölthetünk az iskola közös Google Workspace felületére, hogy abból bárki, bármikor ihletet, ötletet meríthessen saját munkájához.

A jó munka gyümölcse

Erasmusszal Bolognában
Beszámoló

Kiss András János

Egy hetet töltöttem ezen a nyáron (2023. július 16-22.) Bolognában az Erasmus Learning Academy (ELA) szervezésében megvalósuló “Effective Group Management in education: building Teamwork among students” című tanártovábbképzésen. A címnek megfelelően nem egy szaktárgyi tudásbővítésen vettünk részt, hanem a csoportvezetés és csapatmunka hatékonyabbá tételének lehetőségeivel foglalkoztunk. Ez tanított tárgyainktól függetlenül mindenkinek érdekes lehet, aki diákokkal vagy akár felnőttek csoportjaival foglalkozik.

A résztvevők legtöbbje, köztük magam is, gyakorló tanárok voltunk, de többen érkeztek az egyetemi vagy középiskolai oktatásszervezés és -segítés területéről is. Számukra, de nekünk szaktanároknak, osztályfőnököknek is hasznosak voltak a továbbképzés témái!

Foglalkoztunk a csapat- és a csoportmunka előnyeivel, lehetőségeivel és nehézségeivel (team and group). Megnéztük, mik a jó vezető ismérvei, és hogy milyen szerepek jelenhetnek meg egy csapatban (leadership styles and team roles). Elemeztük a kortársak, például osztálytársak értékelésbe és motiválásba való bevonásának lehetőségeit (peer feedback). A különböző szerepfelfogások (coach, mentor, counsellor, therapist) összehasonlításával tudatosítottuk, hányféleképpen viszonyulhatunk a ránkbízottakhoz. Beszéltünk a diákjainkkal való megfelelő kommunikáció motiváló erejéről (growth mindset).

Ezeket a témákat nemcsak elméletben taglaltuk, hanem rövidebb-hosszabb gyakorlatok során ki is próbáltuk magunkat ilyen helyzetekben. Bár időigényesek ezek a foglalkozások, élményszerűségük miatt emlékezetesebbek maradtak, könnyebb volt rájuk reflektálni és további ötletelésre inspiráltak. Ilyen volt például a gyors problémafeltárásra és döntéshozatalra kialakított, kiscsoportban alkalmazható eljárás, a Lightning Decision Jam. A gyakorlat során folyton azon gondolkodtam, hogyan is lehet ezt a módszert bevetni egy osztályszintű döntés meghozatalára (például az osztálykirándulás megszervezésekor). De kedves volt a képen is látható kooperatív játék, minek során a csapat előre megbeszélt jelek segítségével juttatta célba a képességeiben korlátozott tagot. Jó lehetőség ez, hogy megtapasztaljuk az inkluzívitás kihívásait és lehetőségeit.

Az előadások és gyakorlatok mellett többször is sor került saját tapasztalataink megosztására. Ilyenkor láthattuk, hogy sokszor ugyanazon nehézségekkel küzdenek más országok pedagógusai is. Jógyakorlatokat oszthattunk meg egymással, és közös tapasztalásaink révén ezek a beszélgetések bátorítólag hatottak.

Vezetőink fiatalok, lelkesek és felkészültek voltak. A soknemzetiségű oktatógárda szépen együttműködött, hogy egy percig ne unatkozzunk! Célratörő előadások, megfelelő hosszúságúra és mélységűre tervezett gyakorlatok, a megosztásra és reflexióra szánt elegendő idő jellemezte a képzést.

A résztvevők köre is Európa több országából verbuválódott. Portugáliából, Romániából, Horvátországból és Magyarországról érkeztünk Bolognába. Érdekes élmény volt magyar kollégákkal külföldön, egy nemzetközi környezetben találkozni!

Vezetőink a délutánokon is kitettek magukért! Többször is részesítettek minket igen tartalmas és gördülékeny idegenvezetésben Bologna városában. Sok időt töltöttek velünk, így volt alkalmunk kötetlenül is beszélgetni. Önkéntesként végezve munkájukat nagy elhivatottságról tett tanúságot az igényesség, amivel minden vállalt feladatukat ellátták a képzéstől kezdve a délutáni kulturális programok megszervezéséig vagy akár a fakultatív programokban való segédkezésig, legyen az például a vonatjegyek beszerzése firenzei kirándulásunkhoz vagy az asztalfoglalás egy jó vacsorához.

Szakmailag és emberileg sokat kaptam. Lehetőség volt ez a hét számomra, hogy szakmámról és hivatásomról gondolkodjam, új módszerekkel és stratégiákkal készüljek az előttem álló tanévre, az osztályfőnökség kihívásaira és lehetőségeire. Új ismerősökre tettem szert, akik nyitottságuk és motiváltságuk révén erősítették az én hivatásomat is.