Iskolánk bemutatása

Vissza az előző lapra

Küldetésnyilatkozatunk

"A Karinthy Frigyes Gimnáziumban nevelő munkánk középpontjában a nyitott, elfogadó, megértő, türelmes és együttműködésre képes személyiség kialakítása áll. Az iskolánkban megszerezhető magas szintű nyelvtudásra úgy tekintünk, mint az elmélyült szaktárgyi tudás megszerzésének eszközére.
Célunk, hogy diákjaink önállóan és felelősségteljesen gondolkodó felnőttekként megállják a helyüket tanulmányaikban, leendő hivatásukban, későbbi életükben.
Iskolánk tanári kara megújulásra és önfejlesztésre törekvő közösség. Ezeket az értékeket tanítványainknak is közvetíteni szeretnénk."

Szellemiségünk

Párhuzamot vonhatunk gimnáziumunk hangulata és névadója között: Karinthy azon ritka tulajdonság birtokában volt, hogy egyszerre tudott könnyed és komoly lenni. Igyekszünk iskolánk jó hangulatát megtartani, a magas tanulmányi követelményeket barátságos légkörrel oldani. Tanórán kívüli programok gazdag választéka segíti diákjaink látókörének szélesítését: külföldi diákcserék, nemzetközi diákkonferenciákon való részvétel, európai uniós projektekben való közreműködés, különféle zenei, művészeti és táncprogramok, tanulmányi versenyek, kulturális rendezvények. Nagy figyelmet fordítunk a tehetséggondozásra, a kommunikációs készségek fejlesztésére, szinte valamennyi tantárgyból kínálunk emelt szintű képzést, szakköröket.

Az iskola épülete

Az 1986-ban készült épület nem csupán átadásakor számított korszerűnek és esztétikusnak. Az iskola tágas belső terei, világossága szabadságot és derűt sugall. Felszereltsége eleget tesz azoknak a követelményeknek, amelyeket ma egy oktatási intézménytől elvárhatunk: modern műszaki berendezések, jól felszerelt könyvtárak, kellemes osztálytermek. A gimnázium tágabb környezete is barátságos: zöldövezetben, ápolt park szomszédságában fekszik.

Tantestület

Az intézményben folyó munkának és az oldott légkörnek megteremtésében nagyon jelentős szerepet játszik a jól képzett, munkáját szerető, közel 70 fős tanári kar. Kollégáink segítő és bizalomteljes légkört biztosítanak diákjainknak a közös munkához. Az iskola szellemiségének megfelelő kapcsolatrendszer kialakításában nagy szerepet játszik az újonnan felvett diákok számára szervezett, ötnapos Csibetábor. A karinthys létbe való belekóstolás, a felsőbb éves tanulók, valamint az iskola hagyományainak megismerése mind-mind célja ennek a néhány napnak.


TANULMÁNYI PROGRAMJAINK

A gimnázium a Külső-Pesti Tankerületi Központhoz tartozó magyar közoktatási intézmény, fenntartója a Klebelsberg Központ.

Az iskolában három tagozat működik: angol-magyar, német-magyar és emelt óraszámú angol. Az angol-magyar tagozaton évfolyamonként három, a német-magyar és az emelt óraszámú angol tagozatokon pedig egy-egy osztály indul. A tagozatok mellett lehetőségük van a diákoknak úgynevezett specializációt is választani. Az intézmény szerkezetéről és a specializációkról részletesebben az iskola Pedagógiai Programjából tájékozódhatnak.

A karinthys diákok a következő osztályokban tanulhatnak

A osztály angol-magyar két tanítási nyelvű tagozat (ötéves képzés)
emeltszintű matematika specializáció
B osztály angol-magyar két tanítási nyelvű tagozat (ötéves képzés)
természettudományosvagy humán specializáció
E osztály angol-magyar két tanítási nyelvű tagozat (ötéves képzés)
emelt szintű informatika vagy média és kommunikáció specializáció
C osztály  német-magyar két tanítási nyelvű tagozat (ötévesképzés)
természettudományos specializáció

emelt óraszámú angol tagozat (négyéves képzés)
természettudományos specializáció

A 9.kny, 9. és 10. osztályban a specializációk, a 11. osztálytól pedig az emelt szintű érettségire való felkészítések szolgálnak az ismeretek további bővítésére.

A két tanítási nyelvű program

E program célja az, hogy diákjaink kiemelkedő nyelvtudást (C1, felsőfok) szerezzenek, valamint a tantárgyak célnyelven való tanulásának következtében rendkívül gazdag és szerteágazó szókincset sajátítsanak el, amely később - saját szakterületükön - igen jó esélyt jelent számukra ahhoz, hogy más országokban élő kollégáiknak is tárgyalóképes partnerei lehessenek. A két tanítási nyelvű osztályok első évében intenzív nyelvoktatás, valamint a később célnyelven tanulandó tantárgyak szaknyelvi előkészítése zajlik. A későbbi évfolyamokon az alábbi tantárgyakat tanulják célnyelven: célnyelvi civilizáció, biológia, fizika, földrajz, matematika, történelem. A tantárgyakat a magyar kerettantervnek megfelelően, célnyelven tanítjuk.

Iskolánkban az idegennyelv-, valamint a célnyelvi órákat csoportbontásban tanítjuk. Tanítványaink a célnyelvből (angol vagy német) szinte kivétel nélkül felsőfokú nyelvvizsgával zárják a középiskolai tanulmányaikat.

Második idegen nyelvként a következő tantárgyakat kínáljuk: angol, francia, német, orosz, spanyol. A második idegen nyelv választása függ a tagozattól, a tanulmányi eredménytől és a közösségi munkától.

Az emelt óraszámú angol tagozat

Négyéves képzési forma, ahol a tanulók heti 5 órában tanulják az angol nyelvet. Második idegen nyelvként németet és spanyolt vagy franciát választhatnak. A spanyol és francia csoportokat évről évre váltásban indítjuk.

A Nemzetközi Érettségi Tagozat

1992-ben a magyar kormány és a Világbank támogatásával elindult a Nemzetközi Érettségi Tagozat (International Baccalaureate/IB). Ez egy kétéves képzési forma, amelyre 11. osztálytól jelentkezhetnek tanulók. A program sikeres elvégzéséhez kiváló angol nyelvtudásra, megfelelő szintű tanulmányi eredményre, valamint önállóságra van szükség.

A felvételiről

A tanulókat a központi írásbeli felvételin, a saját szóbeli felvételi vizsgánkon, valamint az általános iskolában elért eredményeik alapján vesszük fel. A két tanítási nyelvű osztályokban nem feltétel a tanulni kívánt idegen nyelv korábbi ismerete, így ebből felvételizniük sem kell a tanulóknak. A felvételiről részletes tájékoztatást az Iskolai Pedagógiai Programban és az évente kiadott felvételi tájékoztatóban lehet olvasni.