Iskolánk bemutatása

Vissza az előző lapra

Párhuzamot vonhatunk gimnáziumunk hangulata és névadója között: Karinthy azon ritka tulajdonság birtokában volt, hogy egyszerre tudott könnyed és komoly lenni. Igyekszünk iskolánk jó hangulatát megtartani, a magas tanulmányi követelményeket barátságos légkörrel oldani. A tanulás mellett a programok nagy választéka segít diákjaink látókörének szélesítésében: külföldi diákcsere utak Európa-szerte és Amerikába, különféle zenei, művészeti és táncprogramok, tanulmányi versenyek, kulturális ünnepségek. Nagy figyelmet fordítunk a tehetséggondozásra, a kommunikációs készségek fejlesztésére, külön foglalkozásokat biztosítunk az érdeklődőknek szinte valamennyi tantárgyból, például matematikából, természettudományokból, történelemből.

Az épület 1986-ban készült el, és igen magas szintű igényeknek felel meg. A tetőszerkezet a hatalmas ablaklapokkal kombinálva biztosítja, hogy a természetes fény akadály nélkül szétáradjon az egész épületben. A tágas terek a szabadság érzetét keltik. A falakon belül az épület felszereltsége eleget tesz mindazon követelményeknek, amelyeket ma egy oktatási intézménytől elvárhatunk: modern műszaki berendezések, jól felszerelt könyvtárak, kellemes osztálytermek.

 

A folyosóAz iskolaépületet zöldterület övezi és egy gondosan ápolt parkra nyílik.

Az egészséges, oldott légkör megteremtésében természetesen jelentős szerepet játszik a nagy létszámú, jólképzett tanári kar, a 13:1 diák-tanár arány.

Tanárainkat talán legjobban a diákokkal kialakított, az osztálytermeken és a tanítási órákon túllépő barátságos kapcsolat jellemzi. Igyekeznek már az iskolai hétköznapok megkezdése előtt, augusztusban, az újonnan felvett diákoknak szervezett egyhetes "csibetáborban" iskolánk iránti büszkeséget oltani a tanulókba. Ez ugyanakkor kitűnő lehetőség arra, hogy a "csibék" iskolánk "vén" diákjaival és hagyományainkkal megismerkedjenek. Az osztálytermen kívüli barátságos kapcsolatot igyekszünk mindvégig fenntartani. Délutánonként és esténként a diákok és tanárok gyakran közös programokon vesznek részt, például színház- és mozilátogatások során. Hétvégeken sokat járnak kirándulni a környező hegyekbe.


TANULMÁNYI PROGRAMJAINK

A gimnázium magyar közoktatási intézmény, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ a fenntartója.

A két tanítási nyelvű programokban az első évben a diákok intenzív nyelvoktatásban vesznek részt. Középiskolai tanulmányaik e fontos szakaszában biztos nyelvtudást szereznek. A hátralévő négy éven keresztül az alapvető tantárgyakat a magyar tantervben előírt követelményeknek megfelelve, célnyelven tanulják. Tanáraink igyekeznek minden tantárgy tanulása során kiemelkedő teljesítményre ösztönözni a tanulókat. Amióta a magyar-német tagozat a nyelvi előkészítő "nulladik" évvel szintén öt évesre bővült, az ide jelentkező nyolcadikos tanulóknak nincs szükségük előzetesen megszerzett nyelvtudásra.

 

Az Angol Két Tanítási Nyelvű Program

1987-ben indult be Magyarországon a két tanítási nyelvű oktatási kísérlet elôször nyolc, majd a következô évben hét gimnáziumban angol, német, orosz, francia és spanyol nyelven. (Azóta szinte gomba módra szaporodtak, ma már szakközép- és általános iskolákban is népszerű lett ez a képzés, még ilyen óvodák is vannak.) Nagy dolog volt ez akkor. Azt jelentette, hogy felelôs vezetôk állami, önkormányzati és iskolai szinten is felismerték, milyen fontos az idegen nyelvek magas fokú ismerete.

Itt a magyar-angol program kezdôdött ekkor hetvenkét diák részvételével. Azóta is a gimnáziumban dolgozik dr. Bognár Anikó igazgatóhelyettes, a tagozat vezetôje és Sándor Éva angoltanár, valamint Drixler Ildikó, angol-történelem szakos tanár, aki a következô évben már történelmet tanított angolul. A British Councillal két évre szóló államközi szerzôdés biztosította a program támogatását, így Christopher Ryan angol tanár megkezdhette a munkáját a gimnáziumban (majd hat évig dolgozott itt, de óraadóként még tovább is). A brit szerzôdést sikerült meghosszabbíttatni elôbb egy, majd további két évvel, ami nagy segítséget jelentett. Az eredeti egyezmény alapján matematika, fizika szakos tanárok is jöttek az iskolába. Úgy láttuk azonban, ma is azt gondoljuk, hogy inkább angol anyanyelvű nyelvtanárokra van szükség. Egyes években tizen is voltak. Ma már sokkal nehezebb jó külföldi tanárt találni, aminek történelmi és anyagi okai is vannak. Magyarország már nem különleges hely a számukra, az EU tagja lettünk, míg a béreink nyilván nem versenyképesek mondjuk az arab világ sok országában kaphatóakkal.

Az induláskor sokan meglepônek tartottuk, hogy egy iskolába, amelyik nem éppen a város központjában található, már a legelsô évben, akárcsak idén, a diákokat több száz jelentkezô közül választhattuk ki. Azt gondoltuk, hogy ez a "geopolitikai" döntés (kiemelt programot a város peremére) komoly akadályt jelent majd egy ilyen különleges profilú új iskola sikeressé válásában. Tévedtünk, és örülünk neki! A diákok csakugyan a város legtávolabbi részeibôl, Óbudáról, Nagytéténybôl, de Dunakeszirôl is jöttek. Bebizonyították, hogy ôk sokkal rugalmasabbak, mint mi felnôttek azt sokszor gondoljuk. Megtanultak az órákra készülni a buszon, a metróban, iskolatársakkal, barátokkal jártak együtt, még csak nem is panaszkodtak sokat a hosszú utazás miatt. Úgy látszik, megéri nekik a Karinthyba járni.

A gyerekeket kizárólag a szellemi képességüket, készségeiket mérô objektív felvételi vizsgán elért eredményeik alapján vesszük fel az iskolánkba. Ez a felvételi tesztsorozat biztosítja, hogy olyan diákok kerüljenek be a Karinthyba, akik alkalmasnak tűnnek arra, hogy ebben az igényes oktatási rendszerben tanuljanak. Az angol nyelvtudás nem tartozik hozzá a két tanítási nyelvű programba történô sikeres felvételhez. Valójában igen kevés tanuló érkezik az általános iskolában szerzett jelentôs idegen nyelvi ismeretekkel. Így az elsô, nulladiknak nevezett évben minden diákunk nagyon intenzív, körülbelül heti húsz órából álló angol nyelvtanuló programban vesz részt, biztos nyelvtudást szerezhet. A következô négy évben a gyerekek a történelmet, földrajzot, fizikát, matematikát és biológiát angol nyelven tanulják kisebb csoportokba osztva. Az igazán magas szintű nyelvtudást, amely iskolai keretek között az anyanyelvi gyerekekéhez mérhetô, a diákok a szaktárgyak idegen nyelven történô tanulása révén szerzik meg a két tanítási nyelvű programban. Értelemszerűen következik ebbôl, hogy bármilyen más hazai közoktatási formában tanuló gyereknél összehasonlíthatatlanul nagyobb vagy jobb az ide járók

- szókincse (öt tudomány szakmai anyagát is elsajátítják angolul),
- olvasási és szövegértési készsége (a tananyagot, szakkönyveket a célnyelven kell olvasniuk),
- fogalmazási tapasztalata (az angolszász világban az esszéírásnak óriási hagyományai vannak),
- hallás utáni értése (hiszen a tanárok az órán angolul beszélnek, a kiegészítô videó, cd és televíziós anyagok is ezen a nyelven készültek),
- beszédkészsége (a Karinthyban a négy felsô évfolyamon körülbelül heti tizenhárom tanóra angolul zajlik az öt nyelvórán kívül, így változatlanul közel húsz órában használják az idegen nyelvet).

Mindezek persze általános szakmai megállapítások, kivételek mindenhol vannak. Ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy a diákok csakugyan két tanítási nyelvű oktatásban vegyenek részt, tehát az idegen nyelven tanult tárgyakból az anyanyelvükön is mindent tudjanak, amire szükségük lehet akár felsôoktatási színvonalon. A továbbtanulási felvételi arányok és az egyetemekrôl visszalátogató diákjaink bizonyítják, hogy semmi gond sem származott abból, hogy idegen nyelven tanulták a tantárgyakat a gimnáziumi években. Inkább csak elôny! Mivel a magyar anyanyelvű nyelvtanárok általában nemigen lelkesednek az olyan a feladatokért, mint például az egyenlôszárú háromszögek egybevágóságának szépségeirôl ékes angol nyelven folyó csevegés - és akkor nagyon finoman fogalmaztunk -, már a nyelvi évben szaktanárok tanítják a tantárgyak nyelvét, hogy a következô években ez ne legyen probléma. Sokuknak nemcsak diplomája van a tantárgyaiból (például matematikából, fizikából, biológia-kémiából) és bizonyítványa a magas színtű nyelvtudásáról. Ezt rendelet is megköveteli. Szaktanáraink külön, angol nyelvtanári végzettséget is szereztek, mint Cserép Szilvia, Gróf Andrea, Martin Péter, Papp Lajos, Tasnádi Anikó vagy az éppen ilyen irányú egyetemi tanulmányait végzô Dávidházi Bea. Olyan tanárunk is van, aki mind természet, mind bölcsészettudományi karon, nyelvtanári szakon szerezte már az elsô diplomáját, mint Pálinkás Tünde, aki angol-matematika vagy Simon Péter angol-földrajz szakos tanárként végzett. Mindkettô elég ritka párosítás. A pedagógusok minden tárgyból kiemelkedô teljesítményre ösztönözik a tanulókat, elvégre "teher alatt nô a pálma". Arra természetesen vigyázunk, hogy ez ne "túlteher" legyen, hanem értelmes és érdemes feladatok sora.

 

Eredményeink

A sikeres két tanítási nyelvű érettségi angol nyelvbôl felsôfokú nyelvvizsgát is jelent. A Karinthy Frigyes Gimnáziumban igen magasan van az emberi és szakmai mérce, és ez nagyfokú elkötelezettséget kíván diáktól, tanártól egyaránt. A két tanítási nyelvű program legelsô évfolyamának érettségijekor, de azóta is büszkék lehetünk a tanulóinkra. Erôfeszítéseinket már akkor siker koronázta, végzôs diákjaink több mint 90%-át felvették különbözô felsôoktatási intézményekbe. Az elsô érettségizô évfolyam adatai különösen érdekesek voltak, megmaradtak az emlékezetben: a hetvenkét diák tizenöt egyetem huszonöt karára, szakára jutott be azonnal, köztük olyan intézményekbe is, mint a Színművészeti és az Iparművészeti, ahová a legritkább esetben sikerül azonnal a felvételi vizsga. A nemrégen végzettek között is minden évben van orvos, jogász, közgazdász, mérnök és szinte bármilyen értelmiségi pálya képviselôje. Ez a kedvezô százalék hazánk legkiemelkedôbb gimnáziumainak eredményességéhez hasonlítható, és ez nem változott az évek során. A legelsô évfolyamnak a ballagása elôtt megígértük - inkább viccnek szánva -, hogy ha a felvételi átlaguk eléri az akkori legjobb gimnázium (Fazekas) átlagát, pezsgôs ünneplést szervezünk nekik. A nyár folyamán jöttek a visszajelzések: "Ugye tetszik már hűteni a pezsgôt, mert egyre többünkrôl van hír, hogy felvették?!" Akkor kezdôdött a ma már iskolai hagyomány, hogy a frissen érettségizetteknek a következô tanév elején kis iskolai ünnepség keretében gratulálunk a felsôoktatási felvételhez, sikereikhez. Ebbôl nôtt ki az Öregdiák találkozó szép szokása is, amit minden évben megrendezünk azoknak a volt tanulóinknak, akik szívesen jönnek vissza az alma materbe, hogy újra találkozzanak egymással és a volt tanáraikkal. Sokan folytatják tanulmányaikat külföldi egyetemeken Ausztriától Japánig, gyakran teljes ösztöndíjat is kapnak a legszínvonalasabb intézményekbe. Gyakran örülhetünk volt diákjainknak, nemcsak látogatóként, hanem például tanárként is (ld. tanári lista), sok segítséget nyújtanak még hosszú évek múltával is, mert nyilván szívesen jártak ide gimnazistaként. Mi pedig nagyon szívesen fogadjuk vissza ôket, "saját termésként". (B. A.)

Honlapunk angol nyelvű oldalai.


 

 

A Német Két Tanítási Nyelvű Tagozat és programjai

1994-ben tizenöt tanulóval elkezdôdött a négyéves német két tanítási nyelvű oktatás a Karinthy Frigyes Gimnáziumban is. Akkor, akárcsak jelenleg, a diákokat több száz jelentkező közül választottuk ki, a szellemi képességeiket, készségeiket mérő objektív felvételi vizsgán elért eredményeik alapján. E felvételi tesztsorozat biztosítja, hogy iskolánkba a legtehetségesebb, legrátermettebb, tehát igen jó képességű gyerekek járjanak. Ma már a nyelvi elôkészítô évfolyammal együtt ez is ötévesnek tekinthetô. Különlegessége, hogy minden diák az érettségi mellett németországi nyelvvizsgával zárja a középiskolai tanulmányait. A DSD (Deutsches Sprachdiplom) A DSD egy olyan nyelvvizsga, amelynek megszervezésére azok az iskolák jogosultak, amelyeknek ezt a német kulturális miniszteri konferencia (Kultusministerkonferenz) odaítéli. A DSD egy olyan nyelvvizsga, amely közel anyanyelvi szintű nyelvtudást igazol, és amely lehetôvé teszi a német nyelvű egyetemeken való továbbtanulást, anélkül, hogy a jelöltnek bármilyen más nyelvi vizsgán számot kéne adni a tudásáról. A DSD-t Magyarországon felsôfokú nyelvvizsgaként ismerik el, ezért pluszpontként is beszámítható a továbbtanuláskor. A DSD több mint egy nyelvvizsga, ugyanis erre a vizsgára nem jelentkezhet akárki. Csak azok jogosultak ezt a vizsgát letenni, akik részt vesznek abban a speciális képzésben, amit DSD-felkészítésnek hívnak. Ez a képzés a diákokat sok önállóan végzendô és gyakori csoportos munkára készteti. Ez azt jelenti, hogy a hagyományos nyelvtanításon kívül a DSD-csoportok igen gyakran készítenek közös projekteket. Ebben szerzett tapasztalataikról a vizsgán is be kell számolniuk. Ez ugyanis a szóbeli vizsga egyik része. Természetesen a vizsgafelkészítésnek a német kultúra és civilizáció megismertetése is szerves része, hiszen a DSD a német nyelvterületen való továbbtanulásra készít fel. Ehhez természetesen szükség van arra, hogy a diákok ismerjék a német nyelvterületek hétköznapjait, szokásait, kultúráját.

Mibôl áll a DSD vizsga?
Mint a hasonló vizsgákon a jelöltnek itt is írásbeli és szóbeli kérdésekre kell megfelelnie. Az írásbeli, akárcsak más felsôfokú nyelvvizsgák, a különbözô nyelvi készségeket méri. Van olvasott szöveg és hallott szöveg értése, illetve egy hosszabb fogalmazványt (értekezést) kell megírniuk a tanulóknak. A szóbeli vizsgán önállóan kell egy témát kifejteniük, illetve ezzel kapcsolatban vitát folytatniuk a vizsgáztatókkal, valamint be kell számolniuk egy projekt elvégzésérôl. A projektmunka tartalmi elemeinek ismertetésén kívül azt is ismertetniük kell, hogy miként zajlott ez a munka, illetve milyen (munka)módszereket alkalmaztak, és milyen tapasztalatokkal gazdagodtak a tevékenység során. Diákcsere-kapcsolatok A német két tanítási nyelven tanuló diákjainknak garantáljuk, hogy a tanulmányaik alatt minimum egy (esetenként több) diákcserén is részt vehessenek. Iskolánknak közel húszéves testvériskolai kapcsolata van két német gimnáziummal is: Frankenthal (Rheinland-Pfalz), Albert-Einstein-Gymnasium és Babenhausen (Hessen), Bachgauschule a partnerek. (Nemcsicsné M. Gyöngyi)

Honlapunk német nyelvű oldalai

 

Az idegennyelv tudás nem feltétele a két tanítási nyelvű programokba történő sikeres felvételnek. Az első, "nulladik"-nak nevezett évben minden kéttannyelvűs diákunk nagyon intenzív, heti 16-20 órából álló nyelvoktatásban vesz részt.

Angol könyvtár

 


A "normál" tagozat

Hagyományos, négyéves magyar gimnáziumi program, ahol az emelt óraszámú osztályokban heti 5 órában tanulják diákjaink az angol nyelvet.

 

Minden tanulónk választhat második idegen nyelvet, a német, angol, spanyol, francia, orosz közül.

 

 

TOVÁBBI EREDMÉNYEINK

Földrajz terem

A Karinthy Frigyes Két Tanítási Nyelvű Gimnázium igen magas célok megvalósításáért küzd, és ez nagyfokú elkötelezettséget kíván diáktól, tanártól egyaránt.

Számos más, külföldi objektív teszt is bizonyítja két tanítási nyelvű gimnáziumként elért sikereinket. 1992 májusában másodéves osztályaink 55 diákja vett részt a G.C.S.E. elsősorban angol anyanyelvűek számára kiírt és a Cambridge-i Egyetem által irányított vizsgán. A résztvevő diákok 72 %- a A, B, illetve C kategóriájú minősítést kapott. Az eredmény - szinte szenzációszámba menően - 20 %-kal magasabb volt a Nagy-Britanniában elérteknél, ahol az anyanyelvű vizsgázóknak csak 52 %-a kapott hasonló szintű minősítést.

Tanulóink más, nemzetközileg elismert vizsgák magas követelményeit is teljesítik. Volt év, amikor a végzős diákjaink 76 %-a készült a Cambridge Certificate of Proficiency in English (CCPE), illetve az American Test of English as a Foreign Language (TOEFL) vizsgákra. Az összes résztvevő diák 89 %-a sikerrel letette a CCPE vizsgát, illetve 600 pont felett teljesített a TOEFL vizsgán. E bűvös szám - 600 - a legnevesebb amerikai egyetemek, a Harvard és a Yale felvételi pontszámának felel meg.

A Karinthy Frigyes Két Tanítási Nyelvű Gimnázium több tekintetben még a fejlődésének elején tart, de máris igen komoly, tekintélyt parancsoló eredményeket tudhat maga mögött.

1992-ben a jó hírnevünk tovább öregbedett. A magyar kormány és a Világbank támogatását élvezve beindítottuk a Nemzetközi Érettségi (International Baccalaureate) programot. A két intézmény iskolánkba vetett bizalma is az eddigi eredményeinket igazolja. A budapesti Karinthy Frigyes Gimnázium Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Tagozatán az International Baccalaureate vizsgán a tanulóink a világ legjobb iskolai átlagát érték el már az első évben.

Nemzetközi Érettségi diplomakiosztás